PAM

print pdf

L’Ajuntament del Milà ha rebut del Pla d'Acció Municipal (PAM)  per a l'anualitat 2017 per al finançamenat i divulgació del programa per al sosoteniment del lloc de secretaria-intervenció dels ens locals, l'import de 10.000,00 €.